Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov dotovaného subjektu

PACKER Palackozógépgyártó és -forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Názov projektu

Vývoj novej asfaltovacej a opravnej metódy cestných výtlkov, ktorá umožní pomocou využitia novej technickej a chemickej technológie a recyklovaného vyfrézovaného asfaltu vykonávanie prác aj v jesenno-zimnom období.

Suma zmluvnej dotácie

113 850 650 Ft

Percentuálny podiel poskytnutej dotácie

65,69%

Prezentovanie obsahu projektu

Realizuje sa vývoj a výroba prototypu takého komplexného recyklačného zariadenia, ktoré za dodržania povolenej teploty dokáže zmiešať v požadovanom pomere patentom chránenú špeciálnu riedidlovú prísadu s roztaveným vyfrézovaným asfaltom za podmienky, že zariadenie bude mobilné a vhodné pre vykonávanie konkrétnych opravných činností cestných výtlkov na cestných komunikáciách.

Dátum plánovaného ukončenie projektu (ak dôjde k jeho realizácii, tak dátum skutočného ukončenia projektu)

20.12.2018

Identifikačné číslo projektu

GINOP-2.1.7-15-2016-02017

Packer Kft.Projekt výzvy